Общи условия

Последна промяна: 11.02.2019 г.

01. ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли в https://www.ijconsult.com ("Уеб сайтът" или „Интернет страницата“), който е собственост и се управлява от „Интернешънъл Джоб Консулт“ ЕООД и е достъпен в цял свят.

Използвайки тази интернет страница вие гарантирате, че сте навършили 18 години и се съгласявате с настоящите общи условия за ползване на уеб сайта. Моля да прочетете тези общи условия внимателно преди да използвате този уеб сайт и в случай, че имате въпроси, моля да се свържете с нас на: info@ijconsult.com или на +359 876 28 28 72.

Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящите общи условия вие не трябва да използвате този уеб сайт.

02. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1 Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между „Интернешънъл Джоб Консулт“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 204886695, със седалище и адрес на управление в гр. Русе 7013, бул. „Липник“ 64, вх. 7, ет. 1, телефон за контакти: +359 876 28 28 72, адрес на електронна поща: info@ijconsult.com и интернет страница: https://www.ijconsult.com, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и Ползвателите на уеб сайта, наричани по-долу „Ползвател/и“ във връзка с използване на интернет страницата. Останалите документи, които уреждат отношенията между Доставчика и Ползвателите във връзка с използването на уеб сайта са Политиката за защита на личните данни и Политиката относно бисквитките.

1.2 Тези Общи условия влизат в сила от момента, в който Ползвателят за първи път използва уеб сайта. Общите условия се прилагат при всяко посещение и използване на уеб сайта и имат действие до спиране използването на уеб сайта. Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и цялото съдържание на уеб сайта законосъобразно, в съответствие с условията посочени в настоящите Общи условия и съгласно предназначението му.

03. ДЕФИНИЦИИ

1.1 По смисъла на настоящите Общи условия:

а/ Доставчик е „Интернешънъл Джоб Консулт“ ЕООД.

б/ Ползвател/и е/са:

 • посетителите на уеб сайта https://www.ijconsult.com;
 • лицето, което е осъществило контакст с Администратора посредством контактите предоставени на уеб сайта;
 • лицето, което е попълнило формите „Заявка за работници“ и „Кандидатствай сега“ налични на уеб сайта.

в/ Абонамент за бюлетин е включване на адрес на електронна поща на Ползвателя в списък, на който електронен адрес се изпраща актуална информация относно предлаганите от Доставчика услуги и друга полезна информация.

2.2 Настоящите Общи условия предоставят информация на Ползвателите относно:

 • Идентификацията на Доставчика;
 • Предмета на Общите условия;
 • Характеристиките на уеб сайта;
 • Условията, при които се попълват и изпращат „Заявка за работници“ и „Кандидатствай сега“;
 • Права и задължения на Ползвателите;
 • Права и задължения на Доставчика;
 • Обработване на лични данни;
 • Освобождаване от отговорност;
 • Връзки към сайтове на трети страни;
 • Абонамент за бюлетин;
 • Права на интелектуална собственост;
 • Заключителни разпоредби. 

04. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

1. Наименование на Доставчика: „Интернешънъл Джоб Консулт“ ЕООД.

2. Седалище и адрес на управление: гр. Русе 7013, бул. „Липник“ 64, вх. 7, ет. 1.

3. Данни за кореспонденция: телефон за контакти: +359 876 28 28 72, електронна поща: info@ijconsult.com.

4. Данни за вписване в търговски и друг публичен регистър: 

 • „Интернешънъл Джоб Консулт“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 204886695.
 • „Интернешънъл Джоб Консулт“ ЕООД е лицензиран посредник за подбор на персонал за Република България и чужбина с лиценз номер 2527,2627 от 26.04.2018 година.

05. ДАННИ ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

1. Комисия за защита на личните данни

 • Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
 • тел.: (02)940 20 46
 • факс: (02) 940 36 40
 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

2. Министерство на труда и социалната политика

 • Адрес: гр. София 1051, ул. Триадица №2,
 • тел.: +359 2 8119 443
 • факс: +359 2 988 44 05; +359 2 986 13 18
 • Email: mlsp@mlsp.government.bg, e-uslugi@mlsp.government.bg
 • Уеб сайт: www.mlsp.government.bg

06. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

3.1 Доставчикът е създал уеб сайта https://www.ijconsult.com, в който се съдържа подробна информация за предлаганите от Доставчика на Ползвателите услуги. 

3.2 Доставчикът предоставя, а Ползвателят се задължава да използва интернет страницата съгласно условията описани в тези Общи условия.

3.3 В своята професионална дейност Доставчикът гарантира в пълна степен предвидените в закона права на Ползвателите, като допълнителен коректив на неговата дейност се явяват именно: добросъвестността, както и потребителските и търговски критерии, установени като добри практики.

07. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА

4.1 Уеб сайтът включва изчерпателна информация относно:

 • Информация относно Доставчика;
 • Всички видове услуги, които Доставчикът предлага на Ползвателите във връзка с подбор на персонал от Украйна;
 • Информация за осъществяване на контакт с Доставчика.

4.2 Предоставяни услуги

В рамките на уеб сайта Ползвателите имат възможност да използват следните услуги, а именно:

 • да разглеждат съдържанието на уеб сайта;
 • да кандидатстват за работа попълвайки формата налична на уеб сайта, посредством бутона „Кандидатствай“, намиращ се в горния десен ъгъл на уебсайта или през подстраницата „За Кандидатите“, както и през ........ (името на подстраницата, която ще добавите), където се съдържа информация за работодателите и работните позиции, които са им необходими;
 • да търсят служители, които да наемат на работа посредством попълването на формата налична на уеб сайта „Заявка за работници“;
 • да бъде направен индивидуален подбор на най-подходящите кадри за техния бизнес;
 • да получат съдействие при изготвяне на документи за назначаване и издаване на разрешително за работа;
 • да получат консултации по всички въпроси касаещи НАП, Инспекция по труда, Агенция по заетостта и други;
 • да сключат медицинска застраховка;
 • да заявят организиране на транспорт от Украйна до конкретен обект.

08. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

5.1 Услугите предлагани на уеб сайта са предназначени да бъдат използвани от Ползватели, които са пълнолетни и дееспособни. С приемането на настоящите общи условия Ползвателят декларира, че отговаря на тези условия.

5.2 На уеб сайта са налични две форми за кандидатстване от страна на Ползвателите, а именно: „Кандидатствай“ и „Заявка за работници“.

5.3 Ползвателите работодатели следва да попълнят вярно формата „Заявка за работници“, която е налична на https://www.ijconsult.com/request, където трябва да бъдат въведени името и фамилията на физическото лице, адреса на електронната поща, телефонен номер както и останалата информация, която лицето предоставя, а именно: име на фирма и брой длъжности. След въвеждане на необходимата информация Ползвателят трябва да маркира полето „Съгласен съм“, че е съгласен с Общите условия и е запознат с Политиката за поверителност и да натисне върху бутона „Изпрати“. След попълване на формата и натискане на бутона „Изпрати“, Доставчикът се свързва с Ползвателя в срок до 48 часа.

5.4 Ползвателите кандидати за работа следва да попълнят вярно формата „Кандидатствай сега“, която е налична на https://www.ijconsult.com/apply, където следва да се предостави актуална снимка на физическото лице, да бъдат въведени името и фамилията на съответното лице, датата на раждане, пол, адреса на електронната поща, телефонен номер, адрес, както и останалата информация, която лицето предоставя, а именно: посочено ниво на владеене на български, английски и немски език, образование, налични допълнителни квалификации и умения (незадължително), трудов стаж (незадължително) и предпочитана професия (незадължително). След въвеждане на необходимата информация Ползвателят трябва да маркира полето „Съгласен съм“, че е съгласен с Общите условия и е запознат с Политиката за поверителност и да натисне върху бутона „Изпрати“. След попълване на формата и натискане на бутона „Изпрати“, Доставчикът се свързва с Ползвателя в срок до 48 часа.

5.5 Ползвателят потвърждава, че предоставената информация при изпращането на попълнената форма е вярна. Доставчикът не носи отговорност при печатни грешки, а също така и при невярно представена информация или информация, която е представена по заблуждаващ начин. Ползвателят се задължава да актуализира и коригира неактуални и неточни данни в 7-дневен срок от тяхната промяна.

5.6 Доставчикът има право да откаже достъп до услугите, предлагани на уеб сайта в случай, че Ползвателят предостави или Доставчикът има съмнения, че Ползвателят е предоставил непълна, невярна или неточна информация. Доставчикът има право да изтрие предоставената от Ползвателя информация, в случай, че по негова  преценка или ако има налични данни от компетентни държавни органи, че се извършват или са били извършени незаконни действия.

09. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

6.1 Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и неговите функционалности законосъобразно и в съответствие с настоящите Общи условия.

6.2 Ползвателят има право да разглежда съдържанието на уеб сайта.

6.3 Ползвателят има право да  осъществява контакт с Доставчика на настоящия уеб сайт. 

6.4  Ползвателят има право да поръча предлагана от Доставчика услуга.

6.5 Ползвателят има право да предостави информация на Доставчика във връзка с потенциално сключване на договор попълвайки формите „Заявка за работници“ и „Кандидатствай“ налични на уеб сайта.

6.6 Ползвателят, който е попълнил формата „Кандидатствай“, има следните права:

 • да избере сам желаната от него професия в конкретен сектор, която е налична на уеб сайта;
 • да получи обучение в сферата на работа по негов избор, стига работодателят да предлага подобно обучение; 
 • да получи безплатно настаняване и изхранване, както и отлични условия за работа и възможност за извънреден труд;
 • да получава минимално трудово възнаграждение в размер на 600 лева, с възможност за по-големи доходи.

6.7 Ползвателят, който е попълнил формата „Заявка за работници“, има следните права:

 • да подбере най-подходящите служители, които да наеме на работа, с оглед на съответния бизнес и спрямо нуждите на Ползвателя;
 • да получи съдействие при изготвяне на документи за назначаване и издаване на разрешително за работа;
 • да получи консултации по всички въпроси касаещи НАП, Инспекция по труда, Агенция по заетостта и др.;
 • да сключи застраховка;
 • да получи от Доставчика организиран транспорт от Украйна до съответния обект.

6.8 Ползвателят няма право да пулбикува съдържание, което нарушава права на интелектулната собственост на Доставчика или трети лица. 

6.9 Ползвателят няма право да публикува съдържание под каквото и да е било форма (изображение, текст и др.), което е вулгарно, заплашително, злепоставящо, нецензурно или нарушава добрите нрави в обществото.

6.10 Ползвателят няма право да модифицира, копира, променя, дублира, създава производни или пригодени, отделни или цели части от уеб сайта.

6.11 Ползвателят няма право да предоставя на трети лица по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, с комерсиална или некомерсиална цел, каквото и да е съдържание, информация, ноу-хау или технология, които са извлечени частично или в цялост от уеб сайта.

6.12 Ползвателят няма право да публикува, изпраща или да формулира по друг начин компютърни вируси или други подобни. 

6.13 Ползвателят няма право да деактивира и/или разстройва пълната или частична функционалност на уеб сайта, а също така и на услугите, предлагани на уеб сайта.

6.14 Ползвателят няма право да генерира прекомерно голям трафик на уеб сайта или да претоварва трафика на уеб сайта. 

6.15 Ползвателят няма право да нарушава работата на мрежи или сървъри, които са свързани с услугите, а също така няма право да пречи за предоставяне на услугите.

6.16 Ползвателят няма право да се опитва да получава неразрешен достъп до каквато и да е част от уеб сайта или до сървърите поддържани и собственост на Доставчика.

6.17 Ползвателят няма право да използва търговската марка на Доставчика. Ползвателят отговаря за всички извършени от него действия във връзка с използването на уеб сайта.

6.18 Ползвателят няма право да изпраща „spam”, “junk mail”, “chain letter” или каквито и да е било непоискани търговски съобщения.

10. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

7.1 Доставчикът има право по всяко време да прави промени в уеб сайта по своя преценка, без задължение за уведомяване и без да носи отговорност за това.

7.2 Доставчикът има право по всяко време да обновява, променя, разширява, добавя, допълва или премахва услуги в уеб сайта.

7.3 Доставчикът има право по всяко време да прави промени в предлаганите на уеб сайта услуги. 

7.4 Доставчикът има право да спре временно, откаже или прекрати предоставянето на услуга при нарушение и/или съмнение за нарушение на настоящите Общи условия или при нелоялно поведение и/или съмнение за нелоялно поведение на Ползвател.

11. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

8.1 Доставчикът събира и обработва лични данни на Ползвателите като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Доставчикът зачита неприкосновеността на личността на Ползвателите и полага всички необходими усилия за защита на личните им данни срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Подробна информация относно какви лични данни обработва Доставчикът, целите на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, а също така и останалата информация в изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в Политиката за поверителност, която е публикувана на: https://www.ijconsult.com/privacypolicy

12. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

9.1 Доставчикът не дава по никакъв начин каквито и да е гаранции, че уеб сайтът и предлаганите на него услуги ще бъдат достъпни по всяко време и от всяка точка на света. Доставчикът не гарантира, че уеб сайтът ще остане непроменен и ще се поддържа неограничено във времето.

9.2 Информацията в този уеб сайт може да съдържа грешки или неизправности, въпреки че Доставчикът се стреми да поддържа информацията актуална. Доставчикът прави необходимото да осигурява на Ползвателите непрестанен дотъп до уеб сайта, а също така извършва поддръжка на уеб сайта и услугите с грижата на добрия търговец с цел добросъвестно обслужване на Ползвателите. Доставчикът има право да извършва промени и подобрения в този уеб сайт по всяко време без предупреждение.  Доставчикът не поема отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на този уеб сайт и информацията от този уеб сайт.

9.3 Отговорността при използването на този уеб сайт е изцяло за Ползвателя, като опериращ в него и използващ неговите възможности. Доставчикът не поема отговорност за евентуални вреди и неблагоприятни последици във връзка с употребата на този уеб сайт, включително и при хипотеза на нанесена материална щета на съответното техническо устройство на Ползвателя.

9.4 Доставчикът не носи отговорност за извършени действия от Ползватели в нарушение на настоящите Общи условия.  Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди, които са причинени от предоставена невярна, подвеждаща, неточна информация от Ползватели на уеб сайта.

9.5 Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди, в резултат на потребителска грешка, компютърен вирус, пропуск, прекъсване или проблем в самата ситема, поддържаща целостта и структурата на настоящия уеб сайт.

9.6 Доставчикът не гарантира, че услугите и съдържанието публикувани на уеб сайта ще отговарят на очакванията на Ползвателите. В случай на съмнение относно качество на някоя услуга или на публикувано на уеб сайта съдържание, Ползвателят не трябва да използва уеб сайта. Ако въпреки тези съмнения Ползвателят продължи да използва  уеб сайта, отговорността, заедно с всички последствия за това, се носи от Ползвателя.

13. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

10.1 Уеб сайтът на Доставчика съдържа връзки към интернет страници, поддържани от трети страни („Сайтове на трети страни“), като бутони ................................. Всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и Доставчикът не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на тези сайтове. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси и/или други вредни компоненти на тези сайтове.

14. АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН

11.1 Абониране за бюлетин е въвеждане от Ползвателя на адрес на електронна поща в списък, на който адрес се изпраща актуална информация относно предлаганите от Доставчика услуги и друга полезна информация. Ползвателите имат право да се отпишат от списъка, в който са включени като изберат опция „unsubscribe” при получаването на бюлетин. Ползвателят също така може да оттегли съгласието си за получаване на бюлетин по реда посочен в раздел XIV от политиката за поверителност на Доставчика, която е достъпна на: https://www.ijconsult.com/privacypolicy Бюлетинът се разпространява безплатно и Доставчикът по никакъв начин не е обвързан със задължение за регулярност на изпращане на бюлетини при извършване на абонамент.

15. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

12.1 Цялото съдържание на уеб сайта, включително, но не само, всички публикувани текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, компютърни програми, търговски марки, както и всяка информация, която е качена на сайта – е изключителна собственост на Доставчика. Използване на търговската марка на Доставчика без негово съгласие е нарушение на законодателството. 

12.2 Съдържанието на сайта на Доставчика може да бъде използвано от потребителите само за лична, нетърговска употреба.

12.3 Използването на информацията съдържаща се в уеб сайта с търговска цел, под каквато и да е било форма (копиране, модифициране, изтегляне, продаване, възпроизвеждане, разпространение, публикуване и др.) е абсолютно забранено. Ползвателите поемат цялата отговорност от използването на съдържанието на сайта в нарушение на правата на Доставчика, като последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от Ползвателя вреди.

12.4 Достъпът до уеб сайта и до услугите, предоставяни на уеб сайта, не трябва по никакъв начин да се разглежда и тълкува като безвъзмездно предоставяне на лицензии или права на интелектуална собственост.

12.5 Възпроизвеждането на съдържанието на уеб сайта или на част от него се извършва само и единствено с предоставеното писмено съгласие на Доставчика.

12.6 Извличането на информация от ресурси от  базата данни намиращи се на  уеб сайта на Доставчика и последващо създаване на собствена база данни от Ползвателя в електронен или друг вид, ще се счита за нарушение.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1 Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя се осъществяват на български език и ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено. 

13.2 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.

13.3 За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

13.4 Всички спорове между Доставчика и Ползвателя щe бъдaт paзpeшaвaни в дyx нa paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

13.5 Доставчикът има право да актуализира като изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата "Последна промяна" в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това, е препоръчително периодично да  проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на уеб сайта след публикуването на актуализираните Общи условия, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.

13.6 В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете с Доставчика на  info@ijconsult.com или на +359 876 28 28 72.